Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 1026
Mtsgroschen m. dass. wie  Mtsdler, 2: SA-Lie,
3: OSCH-KlQue Pa, Wb-Nharz 124, CA-Eick.
Lautf.: Meetsgroschen SA-Lie; -greschen OSCH-KlQue; Miets-
groschen
CA-Eick; mgreschen Wb-Nharz 124; Meergroschen
OSCH-Pa; Miet- OSCH-Pa.
Expandiere:
Lemma
Mtsgroschen
Grammatische Angabe
m.
Bedeutung
dass. wie  Mtsdler
Verbreitung
  • 2: SA-Lie
  • 3: OSCH-KlQue Pa, Wb-Nharz 124, CA-Eick.