Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 1060
Modderptz(e) f., m. 1. TiN – a. ‘Schlammbeißer’,
Slammptzker, 2: OST-Kau, verstr. mittlere/sö Altm.,
JE2-Fi Re Schl, JE1-Ho Mö Zi, 3: JE1-Gü, HA-AHa Hu,
WA-GrGe. – b. ‘Gründling’ 2: STE-Kö, 3: HA-Alv. – c.
‘Stichling’ 2: JE2-HSe. – d. dass. wie  Modderka-
rausche
, 2: JE2-Sy. – 2. ‘Kaulquappe’,  Klquappe, 3:
WO-Ma, HA-Va.
Lautf., Gram.: Modderpie(t)ze JE2-Fi Schl; -pietz STE-Kö;
-pits WO-Bu; -pie(t)zen Pl. STE-Ka Neue; -biezen Pl.
OST-Kau; -pi(e)tsche JE2-HSe Re, JE1-Gü Ho Zi, vereinz.
n elbostf.; -pietsch WA-GrGe; -pietschen Pl. JE2-Sy, HA-Hu;
-peitsche JE1-Mö; [modpts] STE-Schi; Morrerpitz STE-
Kre, -pits GA-Kä; -pi(e)tzen Pl. GA-Ho Trü; [morpts] SA-
Chei Kal, OST-Meß, GA-Fau, vereinz. STE; [mol-] STE-Je;
[-pt] WO-Zie; auf -e auslautende Formen f.; endungslose
Formen f. oder m., m. belegt WA-GrGe.
Expandiere:
Lemma
Modderptz(e)
Grammatische Angabe
f., m.
Gliederung
1.
Bedeutung
TiN
a.
Bedeutung
‘Schlammbeißer’,  Slammptzker
Verbreitung
  • 2: OST-Kau, verstr. mittlere/sö Altm., JE2-Fi Re Schl, JE1-Ho Mö Zi
  • 3: JE1-Gü, HA-AHa Hu, WA-GrGe.
b.
Bedeutung
‘Gründling’
Verbreitung
  • 2: STE-Kö
  • 3: HA-Alv.
c.
Bedeutung
‘Stichling’
Verbreitung
2: JE2-HSe.
d.
Bedeutung
dass. wie  Modderkarausche
Verbreitung
2: JE2-Sy.
2.
Bedeutung
‘Kaulquappe’,  Klquappe
Verbreitung
3: WO-Ma, HA-Va.