Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 1074
Mollklump(en) m. dass. wie  Mollbarg, 2: verstr.
ö Altm. (außer n WO).
Lautf., Gram.: Mollklumpen verstr. ö Altm. (außer n WO);
-klump SA-Altm; -klümp Pl.(?) OST-De, STE-Sta; Mullklum-
pen
SA-Stör; -klümp’n Pl. SA-Roh.
Expandiere:
Lemma
Mollklump(en)
Grammatische Angabe
m.
Bedeutung
dass. wie  Mollbarg
Verbreitung
2: verstr. ö Altm. (außer n WO).