Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 1074
Mollwormbulte(n) f., m. dass. wie  Mollbarg, 2:
OST-Bö GrBeu Ze.
Lautf., Gram.: m.: Mollwormbulten OST-GrBeu; f. Sg. oder Pl.:
Mollwaormbüld OST-Bö; Mullwormbült OST-Ze.
Expandiere:
Lemma
Mollwormbulte(n)
Grammatische Angabe
f., m.
Bedeutung
dass. wie  Mollbarg
Verbreitung
2: OST-Bö GrBeu Ze.