Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 1105
1muffelig Adj. ‘muffig, dumpf, faulig riechend’,
1muffig, 2: Wb-Altm 140, Mda-Ze (verstr. ZE), 3: Wb-
Holzl 143 (WA-KlWa), Spr-Asch 44 – muffeliches Stroh
Spr-Asch 44.
Lautf., Gram.: muffelich Wb-Holzl 143 (WA-KlWa), [mufli]
Mda-Ze (verstr. ZE); muffeliches st. n. Nom. Sg. Spr-Asch 44;
müfflich Wb-Altm 140.
Expandiere:
Lemma
muffelig (Homonymziffer 1)
Grammatische Angabe
Adj.
Bedeutung
‘muffig, dumpf, faulig riechend’,  1muffig
Verbreitung
  • 2: Wb-Altm 140, Mda-Ze (verstr. ZE)
  • 3: Wb-Holzl 143 (WA-KlWa), Spr-Asch 44
Belege
muffeliches Stroh Spr-Asch 44.