Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 1116
Mlwormsklump(en) m. dass. wie  Mlworms-
barg
, 1: vereinz. nwaltm., 2: OST-Deu.
Lautf., Gram.: Mulwormsklumpen SA-Pü; Muaworms- SA-
Lüd; [mvmsklümp] Pl.(?) SA-Ku; Mauawormsklumpen
SA-Ah; Mulworm- OST-Deu; Muolworm- SA-Gla.
Expandiere:
Lemma
Mlwormsklump(en)
Grammatische Angabe
m.
Bedeutung
dass. wie  Mlwormsbarg
Verbreitung
  • 1: vereinz. nwaltm.
  • 2: OST-Deu.