Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 255
Aschenkte f. dass., 2: ZE-Roß, 3: BE-Gü, 4: verstr.
anhalt. – das le Messor hadde inne Aschengde jefungng
DE-Ca.
Lautf.: [ankt] ZE-Roß; [angd] BE-Am HErx; [-gaid]
DE-KlMö; sonst: [-gd].
Expandiere:
Lemma
Aschenkte
Grammatische Angabe
f.
Bedeutung
dass.
Verbreitung
  • 2: ZE-Roß
  • 3: BE-Gü
  • 4: verstr. anhalt.
Belege
das le Messor hadde inne Aschengde jefungng DE-Ca.