Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 1227
genblick m. ‘sehr kurzer Zeitraum, Moment’ ver-
einz. – teuf (warte) man mal ‘n Ogenblick HA-Bee.
 TZ: Husch(e) Kuck Moment.
Lautf.: Og(e)nblick, g(e)nblik; außerdem: en-, Oen- Wb-Ak
123, Wäschke 41919,17.
Expandiere:
Lemma
genblick
Grammatische Angabe
m.
Bedeutung
‘sehr kurzer Zeitraum, Moment’ vereinz.
Belege
teuf (warte) man mal ‘n Ogenblick HA-Bee.