Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 1246
rtscheit n. ‘Querholz am Fuhrwerk zur Befestigung
der Zugstränge’ 1: verbr. nwaltm., 2: verstr. w Altm.,
OST-Dü, JE2-Scho Wul, Siedler-Je § 253 (JE2 n JE1),
4: Mda-Fuhne 180 (verstr. mittleres/s KÖ DE).
Lautf.: [rti] SA-Kal; [-e] SA-Ku; [rtä] Siedler-Je
§ 253 (JE2 n JE1); [atai] JE2-Scho; [tit] SA-Rie,
OST-Dü Ko; [-i] SA-Al Sal, OST-Bi; [-e] vereinz. ö/s
nwaltm.; [rdaid] Mda-Fuhne* § 377 (vereinz. s KÖ DE);
[-d] a.a.O. § 377 (vereinz. s KÖ); [raid] a.a.O. § 377 (KÖ-
Rie, vereinz. s DE); [tit] SA-Chei, GA-Ku; [-et] SA-
GrGe; [-i] GA-Fau; [-e] SA-Pü; [rdai] SA-Die; [rtä]
Siedler-Je § 253 (JE2 n JE1); [atai] JE2-Scho; [rdaid]
Mda-Fuhne* § 377 (KÖ-Scho); [r-] a.a.O. § 377 (DE-Scheu);
[-d] a.a.O. § 377 (KÖ-Wa, DE-Ca); [etit] SA-Wü; [-e]
verstr. nwaltm.; Ortschait SA-Roh, JE2-Wul; [ordaid] Mda-
Fuhne* § 377 (verstr. mittleres/s KÖ DE).
Expandiere:
Lemma
rtscheit
Grammatische Angabe
n.
Bedeutung
‘Querholz am Fuhrwerk zur Befestigung der Zugstränge’
Verbreitung
  • 1: verbr. nwaltm.
  • 2: verstr. w Altm., OST-Dü, JE2-Scho Wul, Siedler-Je § 253 (JE2 n JE1)
  • 4: Mda-Fuhne 180 (verstr. mittleres/s DE).