Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 1248
Osse m. 1. ‘kastriertes junges männl. Rind’ 1: verbr.
nwaltm., 2: verbr. nbrdb. n mbrdb., verstr. ZE, 3: verbr.
elbostf., 4: verstr. omd. – d Osse het tw Höäna JE2-
Scho; dai Oss wrd anschpannt tum Treckng SA-Dä;
Rda.: dumm w’n Osse HA-Oh; stiert wie so’n Osse Vk-
Harz 3,46; brüllt as’n Os ‘weint laut und heftig’ SA-Ben;
sau grde, w de Osse pisset Bemerkung, wenn jmd.
in Schlängellinie geht, HA-Oh; de hat sau veel Gefühl
als wenn’n Ossen in’t Höörn knippt
HA-No; da steit
de Osse an Brge
‘jmd. ist völlig ratlos’ WE-Be; dor
schdd d, w dor Ogse forsch naie Dor
dass., DE-Ca;
witt woll’n Ochsen brot’n Bemerkung, wenn jmd. ein zu
großes Feuer unterhält, BA-Ha; Hü’! Ossen, dremmelt
ju nich, sä de Köster to dänn een’n Ossen, dänn’r vör’t
Plog har.
Bewohner-Altm 1,354; Sprw.: en Ossen un’n
Feuer
(Fuhre) Mess sall’n ut’n Wä gn WE-Be; Ful
Ossen leg’n sick nich gärn henn, de gröwwelt
(graut)
vör’t Upstaohn. Bewohner-Altm 1,354; wat kann man
von’n Ossen völangen as en Stück Rindfleesch
von ei-
nem groben, ungehobelten Menschen, OST-Möl; wär
kann’n Ossen dat Bölken vorwehr’n
HA-No; Wat weet
de Os van’t Jöck, wenn’r nich treckt hät.
Bewohner-
Altm 1,354; wer keinen Ossen hat, dne kann kein det
gn
HA-Oh; wat de Osse innen Buke hat, hilpet mitt-
recken
WA-Hak; In’n Oss hört (gehört) Str in’n Brn
hörn Röwen
(Rüben). Wb-Altm 269; ‘s word mannijer
Okse jeschlacht, w mor kn Vart’l von krt
‘von vielen
Dingen hört man nichts, bekommt man nichts ab’ Wb-
Ak 123; Rätsel: wievöl Ossen werden im Jahr geborn?
– garkein!
SA-Gü; wo hat de Oss d’ meist Flesch?
– twüschen Kopp un Swanz.
STE-Wa; Reim:Dän Ochsen jifft dat Woat’r Kraft,
Dän Jüngling Bair un Räb’nsaft;
Drum, Freundchen, drinke Bair un Wien,[1249]
De Deuw’l wollt’e Ochse sien.
Lieder-Ma Nr. 695 (WA-Eg).
Btling Bulle Jungosse Landosse Ossenkalf Str.
2.
‘Zuchtstier’,  Bulle, 2: SA-Jeg, OST-Ren, GA-Jä,
JE1-Scha Stei, ZE-Wö, 3: HA-Uhr, vereinz. s elbostf.,
4: BLA-Sti. – 3. ‘dummer, begriffsstutziger Mensch’,
Schimpfwort,  Dussel, 2: ZE-Roß, 3: HA-Bee Oh, 4:
Wb-Ak 123, Wb-Be, DE-Ca – bass uff d Ogse, w de
hinlfsd
DE-Ca.
Lautf.: Osse, [os] verstr. s Altm., vereinz. n JE2, verbr.
mittleres/s JE2 JE1, verstr. n ZE, ZE-Stre, verbr. elbostf. (außer
CA), Mda-Sti 14; Oss, [os] verbr. nwaltm. n/mittlere Altm.,
JE2-Neu Reh, Wb-We 96; Osso OST-Pe; [s] GA-Da, JE2-
Par; [s] SA-Rist, Mda-Ar 29; Ochse, [oks] OST-Ar Ren,
vereinz. n GA, JE2-Jer, vereinz. w JE1, JE1-Zie, verstr. s ZE,
BA-Rie, verbr. n CA, verstr. omd.; Ochsen Dat. Sg. Lieder-Ma
Nr. 695 (WO-Ol); [ogs] verstr. BE, Mda-Fuhne 35 (DE-Ca).
Zuss.: zu 1.: Hand-, Jung-, Land-, Lnigen-, Ln-, Mast-; zu 3.:
Heu-, Hrn-, Meisterochse.
Expandiere:
Lemma
Osse
Grammatische Angabe
m.
Gliederung
1.
Bedeutung
‘kastriertes junges männl. Rind’
Verbreitung
 • 1: verbr. nwaltm.
 • 2: verbr. nbrdb. n mbrdb., verstr. ZE
 • 3: verbr. elbostf.
 • 4: verstr. omd.
Belege
 • d Osse het tw Höäna JE2-Scho
 • dai Oss wrd anschpannt tum Treckng SA-Dä
 • Rda.: dumm w’n Osse HA-Oh
 • stiert wie so’n Osse Vk-Harz 3,46
 • brüllt as’n Os ‘weint laut und heftig’ SA-Ben
 • sau grde, w de Osse pisset Bemerkung, wenn jmd. in Schlängellinie geht, HA-Oh
 • de hat sau veel Gefühl als wenn’n Ossen in’t Höörn knippt HA-No
 • da steit de Osse an Brge ‘jmd. ist völlig ratlos’ WE-Be
 • dor schdd d, w dor Ogse forsch naie Dor dass., DE-Ca
 • witt woll’n Ochsen brot’n Bemerkung, wenn jmd. ein zu großes Feuer unterhält, BA-Ha
 • Hü’! Ossen, dremmelt ju nich, sä de Köster to dänn een’n Ossen, dänn’r vör’t Plog har. Bewohner-Altm 1,354
 • Sprw.: en Ossen un’n Feuer (Fuhre) Mess sall’n ut’n Wä gn WE-Be
 • Ful Ossen leg’n sick nich gärn henn, de gröwwelt (graut) vör’t Upstaohn. Bewohner-Altm 1,354
 • wat kann man von’n Ossen völangen as en Stück Rindfleesch von einem groben, ungehobelten Menschen, OST-Möl
 • wär kann’n Ossen dat Bölken vorwehr’n HA-No
 • Wat weet de Os van’t Jöck, wenn’r nich treckt hät. Bewohner-Altm 1,354
 • wer keinen Ossen hat, dne kann kein det gn HA-Oh
 • wat de Osse innen Buke hat, hilpet mittrecken WA-Hak
 • In’n Oss hört (gehört) Str in’n Brn hörn Röwen (Rüben). Wb-Altm 269
 • ‘s word mannijer Okse jeschlacht, w mor kn Vart’l von krt ‘von vielen Dingen hört man nichts, bekommt man nichts ab’ Wb-Ak 123
 • Rätsel: wievöl Ossen werden im Jahr geborn? – garkein! SA-Gü
 • wo hat de Oss d’ meist Flesch? – twüschen Kopp un Swanz. STE-Wa
 • Reim:Dän Ochsen jifft dat Woat’r Kraft,
  Dän Jüngling Bair un Räb’nsaft;
  Drum, Freundchen, drinke Bair un Wien,
  De Deuw’l wollt’e Ochse sien.
  Lieder-Ma Nr. 695 (WA-Eg).
2.
Bedeutung
‘Zuchtstier’,  Bulle
Verbreitung
 • 2: SA-Jeg, OST-Ren, GA-Jä, JE1-Scha Stei, ZE-Wö
 • 3: HA-Uhr, vereinz. s elbostf.
 • 4: BLA-Sti.
3.
Bedeutung
‘dummer, begriffsstutziger Mensch’, Schimpfwort,  Dussel
Verbreitung
 • 2: ZE-Roß
 • 3: HA-Bee Oh
 • 4: Wb-Ak 123, Wb-Be, DE-Ca
Belege
bass uff d Ogse, w de hinlfsd DE-Ca.