Mittelelbisches Wörterbuch, Band 2 (H-O), Spalte 1249
Ossenkalf n. 1. ‘männl. Kalb’ 3: BLA-Brau. – 2. dass.
wie  Osse 1., 2: OST-Hi.
Lautf.: ossenkalw BLA-Brau; Oss- OST-Hi.
Expandiere:
Lemma
Ossenkalf
Grammatische Angabe
n.
Gliederung
1.
Bedeutung
‘männl. Kalb’
Verbreitung
3: BLA-Brau.
2.
Bedeutung
dass. wie  Osse 1.
Verbreitung
2: OST-Hi.