Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 273
Äxe f. ‘Axt’, vgl. Bl (Verbdg.), Stangenbl, verbr. (omd.
nur wenige Belege) – met de Eksche haun w dät Holt
JE2-Scho; “Hoalt moal’n poar Emmer Woater, ick werre
ne Äcksche hoalen ...”
Heimatkalender-Ma 1932,45 (JE2-
Vie); He har nich Eksch, he har nich Biel ... Albrecht
21822 2,24; Rda.: datt hitt de Ass an de Wortel leggen ‘es
bedeutet, jmdm. unverblümt die Wahrheit zu sagen’ Sprw-
Börde.
Lautf.: Äxe, Ä(c)kze, [ks] JE2-Scho See, verstr. JE1, ZE-Dor,
verstr. elbostf. (außer s WO); Äx, Ä(c)ks vereinz. nwaltm., SA-
Meh, STE-Da, ZE-Ned; Äxt, Aext vereinz. w nwaltm., Berufe-
Altm 252, vereinz. ö Altm. s GA, JE1-HLo, ZE-Dee, vereinz.
mittleres/s elbostf.; Äxte JE1-Da Prö, vereinz. mittleres elb-
ostf.; Äcksche, [k] vereinz. s Altm., verstr. JE2 JE1 n elbostf.;
Ä(c)ksch, [k] vereinz. nwaltm., verstr. Altm., vereinz. n JE2,
Siedler-Je § 152b; Ä(c)kscht vereinz. Altm.; Äktsch JE2-Reh;
Äxsche GA-Fle, CALV-Lö, vereinz. mittleres JE2, JE1-Lo Sche;
Äxsch SA-Mel, verstr. Altm. (außer STE n WO), JE2-Wa; Äxscht
vereinz. w Altm.; Äsche HA-AHa; Äsch SA-Ne, GA-Wo, STE-
Buch;
Exe, E(c)kse, [eks] verstr. JE1, vereinz. w ZE, verstr. elbostf.;
Ex, E(c)ks, [eks] verstr. nwaltm., OST-Beh, OSCH-Har; E(c)kst
Mda-Ze (ZE-Reu Steu), WA-Ble; Ecksche, [ek] Id-Altm, ver-
str. s Altm., vereinz. JE2, verstr. n/w JE1 n elbostf., WA-Do;
Eksch, [ek] verstr. nwaltm. Altm., JE2-Scha, vereinz. s WO;
Exsche JE1-Nie; Exsch GA-La; [ekt] OST-Ko; Esse GA-Wef,
BA-GrAls; Äaksch STE-Sta; Eäcksch veralt. OST-Ho Kru;
Axe, Akse, [aks] QUE-Co Su, BA-Ge, verstr. CA; [ags] ver-
einz. w BE; Axt, [akst], [-d] (z.T. nur jüngere Generation)
Elbschifferspr. 100 (STE-Bit Tan, WO-Ro, JE2-Pa), vereinz.
w JE1, verstr. ZE mittleres/s elbostf., vereinz. omd. ([agsd]); Ax
vereinz. ö ZE; [ags] vereinz. w BE; Aksch SA-Ra; Ass Sprw-
Börde. – Gram.: m. belegt OST-GrRo, GA-Vol. – Etym.: as.
acus, mnd. exe, xe, in der Schreibung auch mit -ks-; das
auslautende -t wird im Hd. seit dem 13. Jh. fester Wortbestandteil,
vgl. Pfeifer 1989,106.
Expandiere:
Lemma
Äxe
Grammatische Angabe
f.
Bedeutung
‘Axt’, vgl. Bl (Verbdg.), Stangenbl, verbr. (omd. nur wenige Belege)
Belege
  • met de Eksche haun w dät Holt JE2-Scho
  • “Hoalt moal’n poar Emmer Woater, ick werre ne Äcksche hoalen ...” Heimatkalender-Ma 1932,45 (JE2-Vie)
  • He har nich Eksch, he har nich Biel ... Albrecht 21822 2,24
  • Rda.: datt hitt de Ass an de Wortel leggen ‘es bedeutet, jmdm. unverblümt die Wahrheit zu sagen’ Sprw-Börde.

Äxe