Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 312
barbrsch Adv., Adj. 1a. ‘streng, grob, roh’ 3: Wb-
Nharz 21. – 1b. dass. wie  brbtig, 3: WO-Eb. – 2.
dass. wie  bannig 1., 1: Ehlies 1960a 80, 2: vereinz.
Altm., ZE-Roß, 3: verstr. elbostf., 4: Mda-Sti 86, Wb-Be
barbaarsch hait Wb-Holzl 59; ick hewwe barbarschen
Hunger
HA-Bee; komm man na Hause, da krist de
barwarische Senge
ZE-Roß; du kannst aber barbarsch
flitzen
CA-Fö; De Lüd aber hebben baobaorsch lacht.
Ehlies 1960a 80.
Lautf., Gram.: barba(a)rsch, -brsch verstr. w elbostf., CA-Fö;
-barschen, bar’schen attr. m. Akk. Sg. Pohlmann 1905,28,
Lindaua o.J. 46; -warische attr. f. Akk. Sg. ZE-Roß; -basch WO-
Eb; -boarsch, -boorsch, -brsch SA-Sal, STE-Wa, Spr-Mab 387
(WO-HWa, JE1-Gü), QUE-Di; baobaorsch Ehlies 1960a 80;
[parpr] Wb-Be; prwarsch Mda-Sti 86.
Expandiere:
Lemma
barbrsch
Grammatische Angabe
Adv., Adj.
Gliederung
1a.
Bedeutung
‘streng, grob, roh’
Verbreitung
3: Wb-Nharz 21.
1b.
Bedeutung
dass. wie  brbtig
Verbreitung
3: WO-Eb.
2.
Bedeutung
dass. wie  bannig 1.
Verbreitung
  • 1: Ehlies 1960a 80
  • 2: vereinz. Altm., ZE-Roß
  • 3: verstr. elbostf.
  • 4: Mda-Sti 86, Wb-Be
Belege
  • barbaarsch hait Wb-Holzl 59
  • ick hewwe barbarschen Hunger HA-Bee
  • komm man na Hause, da krist de barwarische Senge ZE-Roß
  • du kannst aber barbarsch flitzen CA-Fö
  • De Lüd aber hebben baobaorsch lacht. Ehlies 1960a 80.