Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 338
Bedd(e)stde f. dass., 1: verbr. nwaltm., 2: verbr. Altm.
(außer CALV n WO), WO-Co, vereinz. n JE2, Mda-
nwJe1b 65 (JE1-Pa), 3: HA-Wa – dai bettschtai is intwai
SA-Dä.
Lautf.: Beddestäg STE-KlSchw; [bedt] Mda-nwJe1b 65 (JE1-
Pa); Bettste(h)g, -stech, -j SA-Dam, vereinz. Altm. (außer OST
CALV n WO); -steä SA-Roh, GA-Schw; -ste(h) vereinz. n/w
Altm., HA-Wa; Bedstäge, -stäje, Bett- Id-Altm, OST-GrHo, WO-
Col; -stäg, -stä(h)ch, -j SA-Fa, vereinz. n/mittlere Altm.; -städ
Wb-Altm 16; -stäe vereinz. nwaltm. ö Altm.; -stäa OST-Gla;
-stäij JE2-Wa; -stäi, [bettäi, -ti] verstr. nwaltm. ö Altm.,
JE2-Kl; -stä(h), [bett] verstr. nwaltm. Altm. (außer CALV
n WO); [-t] OST-Krum;
Bettsteige SA-Steg; -steig, -steich, -j SA-Win, STE-Schä Wi;
-staije STE-Ost; -stei, -stai, [bettai] vereinz. n nwaltm., SA-
Re, verstr. ö GA s STE, vereinz. n JE2; [betti] STE-Ro;
Bettstah SA-Pe. – Gram.: n. belegt OST-Kal; m. belegt OST-
Kal.
Expandiere:
Lemma
Bedd(e)stde
Grammatische Angabe
f.
Bedeutung
dass.
Verbreitung
  • 1: verbr. nwaltm.
  • 2: verbr. Altm. (außer CALV n WO), WO-Co, vereinz. n JE2, MdanwJe1b 65 (JE1-Pa)
  • 3: HA-Wa
Belege
dai bettschtai is intwai SA-Dä.