Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 341
bedeppert Adj. 1. ‘ratlos, verdutzt, verwirrt’, auch
‘niedergeschlagen, betrübt’ 2: STE-Wa, Heimatkalender-
Je 1923,100 (JE2-Fi), ZE-Kö Roß, 3: vereinz. w/s elbostf.,
4: vereinz. anhalt. – dor lfd rum w bedebbord DE-Ca;
... so dät hei up de ene Siete beruhigt, äuer up de ännere
doch recht bedöppert to Bett gung ...
Heimatkalender-Je
1923,100 (JE2-Fi). – 2. ‘betrunken’,  dn, 2: ZE-Nu.
Lautf.: bedeppert STE-Wa; [bdebrd] DE-Ca; beteppert ZE-
Roß, CA-Fö, Wb-Ak 35, Krause 1964,17; bu- Alt-Cöthen 30;
[betprt] ZE-Kö; bedöppert Heimatkalender-Je 1923,100 (JE2-
Fi), Lindauc o.J. 118; -döwwert HA-Oh; bi- Klaus 1936,54;
betöppert STE-Wa, ZE-Nu, HA-Oh, vereinz. nö QUE; bi- OSCH-
Di. – Etym.: Anschluss an mhd. beteben, ahd. beteben, beteppen
‘unterdrücken, ruhig machen’ ist denkbar, heutige Bed. wird mit
mda. zerdeppern ‘zerschlagen’ in Verbdg. gebracht, vgl. Kluge 242002,99 f.
Expandiere:
Lemma
bedeppert
Grammatische Angabe
Adj.
Gliederung
1.
Bedeutung
‘ratlos, verdutzt, verwirrt’, auch ‘niedergeschlagen, betrübt’
Verbreitung
  • 2: STE-Wa, Heimatkalender-Je 1923, 100 (JE2-Fi), ZE-Kö Roß
  • 3: vereinz. w/s elbostf.
  • 4: vereinz. anhalt.
Belege
  • dor lfd rum w bedebbord DE-Ca
  • ... so dät hei up de ene Siete beruhigt, äuer up de ännere doch recht bedöppert to Bett gung ... Heimatkalender-Je 1923,100 (JE2-Fi).
2.
Bedeutung
‘betrunken’,  dn
Verbreitung
2: ZE-Nu.