Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 342
bedrgen Vb. ‘betrügen’ 1/2/3: verstr. nd., 4: Mda-
Sti 22 und 53, Vk-Anhalta 85, Wb-Ak 35 – hei bedrüjjt
OSCH-Ott; ek hewwe nich bedrn QUE-Di; Sprw.: Wer’n
Bur’n bedregen will, de mütt fröh upstaohn.
Bewohner-
Altm 1,325; Denken un Meinen bedrüggt mannigeinen
WE-Oster; köp Nahwers Rind un frie Nahwers Kind, da
warst du selten bedragen
WO-Gu; wär’t Krn n Wäge
un de Mäkens op’n Danzbodden taxiert, bedriggt sik
silwest
BA-Re; subst.: Wat anfängt mit Leigen, mot ennen
mit Bedreigen.
Chr-Em 429.  TZ: anfleuten anfren
anhchen anhübschen anleiden anputzen anrkern
anschten anschummeln anschuppen anschustern[343]
ansmren anssen balbren bastharken bedümpeln
beggeln beluchsen bemgeln beschten beschummeln
beschuppen beseiweln betobiesen betrecken betrummeln
betünteln frikassren gaunern hindergn lacken lackren
lackmeiern lmen links mucheln werwittjen
; bes. beim
(Karten-)Spiel: buscheln fcheln fucheln fuckeln 1mau-
scheln mgeln muscheln
, weitere Synonyme  schum-
meln
.
Lautf., Gram.: Inf.: bedregen, -drg(e)n, [bdrgn] Wb-
Altm 14, Bewohner-Altm 1,325, CALV-Zo; [-drg] SA-Ku,
verstr. w Altm.; [-drj()n] vereinz. ö Altm., Dialekt-Ma 7
(verstr. w JE1); [-dr] vereinz. SA OST; bedreen, [bdrn]
vereinz. ö Altm., JE2-Zo, Mda-Ze (vereinz. ZE); [-drn] Dialekt-
Ma 7 (verstr. JE1), verstr. ZE; [-trjn] WO-Col; petrjen, pi-
Mda-Sti 22 und 53; [bdrg] SA-Lüg Sa; [-trjn] STE-Buch
Je; [-drin] STE-Bö Steg, JE2-Scho; [-drn] OST-GrRo, STE-
Wa; [-trjn] WO-Zi; [-drn] Mda-Ze (ZE-Roß); betren Wb-
Ak 35; -dreigen, -dreijen, [bdraejn], [-draijn] vereinz. elb-
ostf.; [-draig] SA-Dä; bedrai’en, [-drain] Wb-Holzl 60,
Dialekt-Ma 3 und 7 (vereinz. nö CA); -drei(h)n, -drain, -drin
vereinz. elbostf.; bidrain OSCH-Di; [bdräig] verstr. nwaltm.;
[-dräi] vereinz. SA; 3. Sg. Präs.: bedrüggt, -drüjjt, -drücht
Hausfr-Altm 1928,93 (Kredel), vereinz. w elbostf.; -driggt,
-drijjt, -dricht
vereinz. mittleres/s elbostf.; Part. Prät.: bedrogen,
[bdrgn]
verstr. elbostf.; -dron Id-Eilsa 51; -drohn, -drn
vereinz. w elbostf.; -trogen Vk-Anhalta 85; pe-, pitrgen Mda-
Sti 23; bedraog’n Wb-Altm 279; [bdrn] QUE-Di; bedragen
WO-Gu; -draw’n vereinz. Altm.; [bdrn] Dialekt-Ma 7 (ver-
einz. s JE1, ZE-Göd); [-draun] JE2-Scho; [-drt] Dialekt-Ma 7
(verstr. mittleres/s JE1).
Expandiere:
Lemma
bedrgen
Grammatische Angabe
Vb.
Bedeutung
‘betrügen’
Verbreitung
  • 1/2/3: verstr. nd.
  • 4: Mda-Sti 22 und 53, Vk-Anhalta 85, Wb-Ak 35
Belege
  • hei bedrüjjt OSCH-Ott
  • ek hewwe nich bedrn QUE-Di
  • Sprw.: Wer’n Bur’n bedregen will, de mütt fröh upstaohn. Bewohner-Altm 1,325
  • Denken un Meinen bedrüggt mannigeinen WE-Oster
  • köp Nahwers Rind un frie Nahwers Kind, da warst du selten bedragen WO-Gu
  • wär’t Krn n Wäge un de Mäkens op’n Danzbodden taxiert, bedriggt sik silwest BA-Re
  • subst.: Wat anfängt mit Leigen, mot ennen mit Bedreigen. Chr-Em 429.