Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 379
beschert Adj. ‘dumm, einfältig’,  dusseligdu bist
beschrt
3: Wb-We* 202.
Expandiere:
Lemma
beschert
Grammatische Angabe
Adj.
Bedeutung
‘dumm, einfältig’,  dusselig
Belege
du bist beschrt 3: Wb-We* 202.