Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 391
betlen Vb. ‘bezahlen’ verbr. – ik heff unse Me noch
nich betlt
JE2-Scho; Vielleicht bitahlt wei Deck all[392]
morgen ...
Klaus 1936,14; ... da kunnest De nich ibber
de Muldbricke; erscht bezahlen, sahde der Thorschrei-
ber ...
Richter o.J. 6; Rda.: dat mket sik wer betlt ‘es
lohnt den Aufwand’ HA-Oh; Dänn een’n betaohl ick,
dänn ännern gew ick Geld.
‘Es ist einerlei.’ Bewohner-
Altm 1,334.  berappeln 1berappen beribbeln bichten
blechen tlen
.
Lautf.: betahl(e)n, -tl(e)n, -tahl’l ZE-Dor, verbr. elbostf. (au-
ßer w JE1 n CA); -ta(o)l(e)n, [btl()n], -tol(e)n, -taol’l SA-
Bre Se, verbr. Altm. JE2, verstr. n JE1, vereinz. n/mittleres
elbostf.; -tao(a)n verstr. nwaltm.; -toal(e)n JE1-Grä We; -toal’l
ZE-Gri; [bd] BE-He; bezahl(e)n, -zahl’l JE2-KlWu, vereinz.
JE1, Heimatkalender-Ze 1964,94 (ZE-Ze), WE-Schau, verbr.
ö/s elbostf., verstr. omd.; -zaohl(e)n, -zohl(e)n, -zo(a)hl’l,
[b(t)sll]
verstr. sö Altm., verbr. JE2 JE1, ZE-Steu, vereinz. nö
elbostf., verstr. sö elbostf., BA-Sip, CA-Zu, vereinz. DE; [-ds]
verstr. BE, DE-Ca; betolln ZE-Na; bätohlen OST-Sto, STE-
GrMö;
buthl ZE-KlLei; -ßahlen Heese 21919,100; -zahln Wäschke 61915,8; [buds] BE-Scha; [putsln] Wb-Be;
bitahl(e)n HA-Bar, vereinz. s OSCH, WE-Be; -tll JE2-Par; -tln
QUE-Di; -zahln BA-Rie;
bäitoalen STE-Kö; beitaohln, -tohln vereinz. mittlere Altm.
Expandiere:
Lemma
betlen
Grammatische Angabe
Vb.
Bedeutung
‘bezahlen’ verbr.
Belege
  • ik heff unse Me noch nich betlt JE2-Scho
  • Vielleicht bitahlt wei Deck all morgen ... Klaus 1936,14
  • ... da kunnest De nich ibber de Muldbricke; erscht bezahlen, sahde der Thorschreiber ... Richter o.J. 6
  • Rda.: dat mket sik wer betlt ‘es lohnt den Aufwand’ HA-Oh
  • Dänn een’n betaohl ick, dänn ännern gew ick Geld. ‘Es ist einerlei.’ Bewohner-Altm 1,334.