Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 397
Bweresche f. PflN 1. ‘Zitterpappel’,  1Pöppel, 2:
vereinz. Altm. – 2. ‘Eberesche’,  Vgelbre, 1: vereinz.
n nwaltm., 2: verstr. n Altm., JE2-Schö.
Lautf.: Beweresch SA-Au, OST-GrBeu, JE2-Schö; -esk SA-Bar;
Beberesch verstr. n/mittleres SA, OST-Ve Werb; -isch OST-Gest;
Bebresch OST-Mech; Bäweresch Wb-Altm 12, SA-Böd Rie;
Bäb(e)r- vereinz. n Altm.; Bäbisch OST-Drü Zed; Baiberesk
SA-HDo. – Etym.: 1. Glied zu  bwern ‘zittern’, bei (2.) wohl
Anlehnung an  beresche, vgl. auch Wb-PflN 3,981.
Expandiere:
Lemma
Bweresche
Grammatische Angabe
f.
Bedeutung
PflN
Gliederung
1.
Bedeutung
‘Zitterpappel’,  1Pöppel
Verbreitung
2: vereinz. Altm.
2.
Bedeutung
‘Eberesche’,  Vgelbre
Verbreitung
  • 1: vereinz. n nwaltm.
  • 2: verstr. n Altm., JE2-Schö.