Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 410
Bimbam f.(?) ‘Schaukel der Kinder’,  Schunkel, vgl.
Bumbam, 2: vereinz. w Altm., verstr. ö Altm., 3: Hbl-
Ohre 1934 Nr. 3 (GA-Fle).
Lautf.: Bimbam; außerdem: Nbf. (mit Bezug zu  Bimbau):
Bimbaum OST-Vie Wah.
Expandiere:
Lemma
Bimbam
Grammatische Angabe
f.(?)
Bedeutung
‘Schaukel der Kinder’,  Schunkel, vgl. Bumbam
Verbreitung
  • 2: vereinz. w Altm., verstr. ö Altm.
  • 3: Hbl-Ohre 1934 Nr. 3 (GA-Fle).