Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 412
Bindeknwel m. dass. wie  Bindeplock 1., 2: JE2-Kl,
verstr. s JE1.
Lautf.: Bindeknebel JE1-GrLü; -knebbel JE1-Lei; Binnekneel
JE1-Flö; -knääl, [binknl] vereinz. s JE1; [-knevl] Mda-
sJe1 26 (JE1-Schw); Binnknäwel JE2-Kl.
Expandiere:
Lemma
Bindeknwel
Grammatische Angabe
m.
Bedeutung
dass. wie  Bindeplock 1.
Verbreitung
2: JE2-Kl, verstr. s JE1.