Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 423
blken Vb. ‘rußen, rußend brennen, qualmen’, vgl.
2flken 1., 1: verstr. nwaltm., 2: vereinz. nbrdb., ZE-Kö
Roß, 3: verstr. elbostf., 4: verstr. anhalt. – d le Funßel
blgd awwor haide
DE-Ca.
Lautf.: blaken, [blkn]; außerdem: [blgn] DE-Ca; blaoken,
[blkn], [blkn]
vereinz. nbrdb. s elbostf., Wb-Ak 36; [blk],
[blk]
verstr. nwaltm., WO-Col, ZE-Kö Roß; [blgn] verstr.
w BE; [plkn] Wb-Be; [blaok] SA-Ch Dä; [blgn] BE-Gü,
DE-Ca.
Expandiere:
Lemma
blken
Grammatische Angabe
Vb.
Bedeutung
‘rußen, rußend brennen, qualmen’, vgl. 2flken 1.
Verbreitung
  • 1: verstr. nwaltm.
  • 2: vereinz. nbrdb., ZE-Kö Roß
  • 3: verstr. elbostf.
  • 4: verstr. anhalt.
Belege
d le Funßel blgd awwor haide DE-Ca.