Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 463
Bgung f. dass. wie  Bgen 1., verstr.
Lautf.: Bögung, Böjung vereinz. GA, JE2-Neu, CALV-Calv, HA-
Scha, WE-Da Weh; Böung OST-Ga, JE2-Gü; Böunge WE-Sta;
Begung, Bejung, [bjug] JE1-Pa, verstr. ö elbostf.; Be’ung
Wb-Holzl 63 (WA-KlWa); Bägung DE-Kle; Nbff. (zu hd. bie-
gen
): Biegung, -j-, [bjug] verstr.; Bieung BE-La.
Expandiere:
Lemma
Bgung
Grammatische Angabe
f.
Bedeutung
dass. wie  Bgen 1.
Verbreitung
verstr.