Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 557
Brnbr n. 1. ‘dunkles, obergäriges Bier’ 2: vereinz.
nbrdb., 3: Mda-Weg 118, Spr-Asch 41, Id-Quea 146, 4:
Wb-Be, BE-Scha – Rda.: dor sd aus w Braunbor mid
Schpugge
‘er ist ganz blass’ a.a.O. – 2. ‘ Jauche’,
scherzh., 2: ZE-Luk, 3: HA-Alv Neu.
Lautf.: Brunbeer vereinz. Altm.; brnbei(e)r Mda-Weg 118,
Id-Quea 146; Brunbier JE2-Bö, HA-Alv Neu; Braun- ZE-Luk;
[braunbr] BE-Scha; [praunpr] Wb-Be; Braunbeer Spr-
Asch 41.
Expandiere:
Lemma
Brnbr
Grammatische Angabe
n.
Gliederung
1.
Bedeutung
‘dunkles, obergäriges Bier’
Verbreitung
  • 2: vereinz. nbrdb.
  • 3: Mda-Weg 118, Spr-Asch 41, Id-Quea 146
  • 4: Wb-Be, BE-Scha
Belege
Rda.: dor sd aus w Braunbor mid Schpugge ‘er ist ganz blass’ a.a.O.
2.
Bedeutung
‘ Jauche’, scherzh.
Verbreitung
  • 2: ZE-Luk
  • 3: HA-Alv Neu.