Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 575
Berndochter f. ‘Bauerntochter’ 3: Lindaua o.J. 10,
HA-Oh – Anneken Piper war ’ne Buerndochter, wie se
sin mott, flink un adrett ...
Lindaua o.J. 10.
Expandiere:
Lemma
Berndochter
Grammatische Angabe
f.
Bedeutung
‘Bauerntochter’
Verbreitung
3: Lindaua o.J. 10, HA-Oh
Belege
Anneken Piper war ’ne Buerndochter, wie se sin mott, flink un adrett ... Lindaua o.J. 10.