Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 622
Dacklecke f. dass. wie  Dackdrüppe, 2: SA-Rie,
verstr. n OST.
Lautf.: Dackleck OST-GrBeu; -leek, -leeg OST-Gen Pol; -lä(ä)k
SA-Rie, vereinz. n OST.
Expandiere:
Lemma
Dacklecke
Grammatische Angabe
f.
Bedeutung
dass. wie  Dackdrüppe
Verbreitung
2: SA-Rie, verstr. n OST.