Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 760
Drttn m. ‘Zaun aus Drahtgeflecht’,  Tn, verstr.
Lautf.: Drahttu(u)n, Drttn verstr. elbostf.; -zaun verstr. omd.;
Dr(a)ohttu(u)n verstr. nwaltm. nbrdb., WO-Gli, HA-Neu,
OSCH-Har; -zaun CA-Ak; Droahttu(u)n verstr. mbrdb.
Expandiere:
Lemma
Drttn
Grammatische Angabe
m.
Bedeutung
‘Zaun aus Drahtgeflecht’,  Tn
Verbreitung
verstr.