Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 783
drnen Vb. 1. ‘durchdringend, laut und dumpf tönen’,
davon auch ‘erschüttert werden, erzittern, beben’ 1: SA-
Dä, 2: vereinz. nbrdb., Mda-nwJe1a 50 (JE2-HSe, verstr.
n JE1), 3: a.a.O. 50 (verstr. w JE1), verstr. w elbostf. – mick
dröhnt de Kopp
HA-Bee; dat dunnert, dat de Finstern
dräön’
Wb-Altm 39; Rda.: Dät sall äm noch lang in’n
Kopp dräöhnen.
‘Daran soll er noch lange denken.’
Bewohner-Altm 1,346; dat sol dek in de kneken drenen
dass., Mda-Weg 91. – 2a. ‘langweilig und monoton re-
den’ 1: SA-Dä, 2: vereinz. Altm. – 2b. ‘schwatzen, Nich-
tiges reden’,  nlen, 1: vereinz. nwaltm., 2: SA-Sa,
verstr. ö Altm. n/mittleres JE2 – d schtun’n tosam’m un
drnd’n
JE2-Scho; H dräönt dao watt henn. Wb-Altm 39.
Lautf.: dröhnen, drnen vereinz. w elbostf. (außer sw); [dre]
Id-Eilsa 58; dr(ä)ö(h)nen, dräön’, [drn] SA-Ah, Wb-Altm 39,
Bewohner-Altm 1,346, SA-Sa, verstr. ö Altm. n/mittleres JE2;
[dr(e)nn] Mda-nwJe1a 50 (JE2-HSe, verstr. n JE1); [drn]
Mda-Ar 32; drnen Wb-Nharz 46; [drnn] Mda-nwJe1a 50
(verstr. mittleres/w JE1); drenen Mda-Weg 91; dräuh’n SA-
Wa; [dri] SA-Dä.
Expandiere:
Lemma
drnen
Grammatische Angabe
Vb.
Gliederung
1.
Bedeutung
‘durchdringend, laut und dumpf tönen’, davon auch ‘erschüttert werden, erzittern, beben’
Verbreitung
 • 1: SA-Dä
 • 2: vereinz. nbrdb., Mda-nwJe1a 50 (JE2-HSe, verstr. n JE1)
 • 3: a.a.O. 50 (verstr. w JE1), verstr. w elbostf.
Belege
 • mick dröhnt de Kopp HA-Bee
 • dat dunnert, dat de Finstern dräön’ Wb-Altm 39
 • Rda.: Dät sall äm noch lang in’n Kopp dräöhnen. ‘Daran soll er noch lange denken.’ Bewohner-Altm 1,346
 • dat sol dek in de kneken drenen dass., Mda-Weg 91.
2a.
Bedeutung
‘langweilig und monoton reden’
Verbreitung
 • 1: SA-Dä
 • 2: vereinz. Altm.
2b.
Bedeutung
‘schwatzen, Nichtiges reden’,  nlen
Verbreitung
 • 1: vereinz. nwaltm.
 • 2: SA-Sa, verstr. ö Altm. n/mittleres JE2
Belege
 • d schtun’n tosam’m un drnd’n JE2-Scho
 • H dräönt dao watt henn. Wb-Altm 39.