Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 832
Dwrbalken m. ‘das Querholz der Harke, an dem die
Zinken sitzen’,  Harkenhft, 3: OSCH-Pa, WA-Bey.
Lautf.: Querbalken OSCH-Pa; -balleken WA-Bey.
Expandiere:
Lemma
Dwrbalken
Grammatische Angabe
m.
Bedeutung
‘das Querholz der Harke, an dem die Zinken sitzen’,  Harkenhft
Verbreitung
3: OSCH-Pa, WA-Bey.