Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 843
1gen Vb. ‘den Ackerboden mit der Egge bearbeiten,
eggen’ verstr. – ... un denn will ick währ pleu’n un eggen ...
Lindaua o.J. 16; wor missen mrjen en Wdsenaggor en
BE-Il.
Lautf., Gram.: ehgen Firmenich o.J. 169 (CA-Uel); jen Mda-
Sti 54; [n] vereinz. w BE; [] SA-Rie; äjn, [jn] Mda-Ze
(verstr. ZE), Mda-Ro, Wb-Be; jeäjet Part. Prät. Vk-Unterharza 62;
[n] SA-Sa, OST-Bi; [n] Mda-Ze (verstr. ZE), DE-Hi (ver-
alt.); [(a)nn] z.T. veralt. Mda-nwJe1a 47 (JE2-HSe, verstr. n JE1);
[] CA-Ak; äden CA-Ca, BE-HErx; [zn] DE-Els; [aedn]
STE-Bö Je; idn] OST-Krum, STE-Sa;
eggen, [egn] vereinz. CALV, Lindaua o.J. 16, OSCH-Di; [eg]
vereinz. nwaltm., SA-Sal, GA-Bo, verstr. ö Altm., JE2-Scho;
[e], [e] verstr. nwaltm., GA-Ku Le, Mda-nwJe1a 42 (JE2-
HSe), JE2-Scho; [e] vereinz. nwaltm.; ejjen, [ej()n] verstr.
Altm., Mda-nwJe1a 47 (verstr. n JE1), verstr. elbostf. (außer sö);
[e()n] vereinz. ö SA w OST; [ek] OST-Dü, STE-Wa.
Expandiere:
Lemma
gen (Homonymziffer 1)
Grammatische Angabe
Vb.
Bedeutung
‘den Ackerboden mit der Egge bearbeiten, eggen’
Verbreitung
verstr.
Belege
  • ... un denn will ick währ pleu’n un eggen ... Lindaua o.J. 16
  • wor missen mrjen en Wdsenaggor en BE-Il.