Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 849
Eierkkstde f. dass. wie  Eierblme, 2: ZE-Kö Sta.
Lautf.: Eierkaukstude ZE-Kö; -kuck- ZE-Sta.
Expandiere:
Lemma
Eierkkstde
Grammatische Angabe
f.
Bedeutung
dass. wie  Eierblme
Verbreitung
2: ZE-Kö Sta.