Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 859
kler m. TiN ‘Eichelhäher’,  Hger, 2: vereinz. ö JE2,
ZE-Dor Göd, 3: OSCH-Ott, BE-Gü, 4: BE-Sa.
Lautf.: Ekler JE2-Rag; ekeler OSCH-Ott; Eichler JE2-Kar
NeuWa, ZE-Dor; [ailr] BE-Sa; Eicheler ZE-Göd; [ailr]
BE-Gü.
Expandiere:
Lemma
kler
Grammatische Angabe
m.
Bedeutung
TiN ‘Eichelhäher’,  Hger
Verbreitung
  • 2: vereinz. ö JE2, ZE-Dor Göd
  • 3: OSCH-Ott, BE-Gü
  • 4: BE-Sa.