Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 924
Fangeball m. Ballspiel der Mädchen, 2: JE2-Schar,
JE1-Da, 3: vereinz. elbostf., 4: Wb-Be, KÖ-Pö.
Lautf.: Fangeball, [fangbal]; außerdem: Fänge- vereinz. elb-
ostf.
Expandiere:
Lemma
Fangeball
Grammatische Angabe
m.
Bedeutung
Ballspiel der Mädchen
Verbreitung
  • 2: JE2-Schar, JE1-Da
  • 3: vereinz. elbostf.
  • 4: Wb-Be, KÖ-Pö.