Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 977
Fispelkgel f. ‘kleine Spielkugel aus Ton’,  Marmel,
3: vereinz. HA, verstr. OSCH.
Lautf., Gram.: Fispelkugel OSCH-Be Ott; -kulen Pl. OSCH-
Schw; Wispelkugel Sg., -n Pl. HA-Bar Oh, OSCH-De; [visplk]
Pl. HA-Uep; Wispelkujeln Pl. HA-Sie; -kule Sg., -n Pl. vereinz.
OSCH.
Expandiere:
Lemma
Fispelkgel
Grammatische Angabe
f.
Bedeutung
‘kleine Spielkugel aus Ton’,  Marmel
Verbreitung
3: vereinz. HA, verstr. OSCH.