Mittelelbisches Wörterbuch, Band 1 (A-G), Spalte 1009
Fl(en)kiste f. dass., 3: HA-Oh, OSCH-Grö, 4: BA-
Ha.
Lautf.: Fleukiste HA-Oh; Fleenkiste OSCH-Grö; Flohkiste BA-
Ha.
Expandiere:
Lemma
Fl(en)kiste
Grammatische Angabe
f.
Bedeutung
dass.
Verbreitung
  • 3: HA-Oh, OSCH-Grö
  • 4: BA-Ha.