rdappel m. PflN ‘Kartoffel’, auch die Knolle,  Kartuffel, 2: WO-Bl, verstr. s ZE, 3: WO-Hei, CA-Löd – wei stäaken morjen Erdäppel ZE-Ste.
Lautf., Gram.: Erdappel Vk-Anhalta 78 (ZE); -äppel wohl Sg. WO-Bl Hei, verstr. s ZE; Pl. ZE-Ste, CA-Löd; [rtapl] ZE-Roß; [-epl] wohl Sg. Dialektgeogr-Elbe/Saale Kt. 31 (verstr. sö ZE).
Lerborn m. ‘Drehbrunnen’,  Born, 2: STE-Ga, 3: WO-Hei, QUE-West.
Lautf.: Leierborn.