Linnewwerstl m. dass., 2: WO-Loi, JE1-Ro Wo, 3: vereinz. n elbostf. OSCH, QUE-West.
Lautf.: Linneweberstohl WO-Loi; Linnewäber- WO-El; Linneweberstauhl vereinz. s GA OSCH, QUE-West; Linnewewer- vereinz. HA; Linneweberstuhl JE1-Ro; Linewär- JE1-Wo.
Marrekse f.(?) TiN  Slampe, ‘ Frosch’ 2: WO-Loi.
Nollkopp m. dass. wie  Noll(e), 2: OST-Ca, STE-Ho, WO-Loi.