Gsekle f. ‘Gänseteich’ 2: WO-Zi.
Lautf.: Gänsekuhle.
Holtltschen Pl. dass. wie  Holtklotzen, 2: OST-Krum, WO-Zi, JE2-Kar, verstr. s JE1 ZE, 3: OSCH-Kl-Que Rö, QUE-Asch, CA-Löd, 4: BA-Gü Ha Sil, verstr. BE.
Lautf.: [holtltn] WO-Zi; Holzlatschen OST-Krum, JE2-Kar, verstr. s JE1 ZE, OSCH-KlQue Rö, QUE-Asch, BA-Gü Ha Sil, CA-Löd; -loatschen ZE-Dü; [holsldn] verstr. BE.
hpenig Adj., in der Verbdg.: hpenig vull ‘randvoll, übervoll’,  schrvull, 2: Wb-Altm 87, vereinz. STE, WO-Zi, JE2-Ku Neu, 3: Wb-Nharz 79, BA-Ali – de korf is hpenich ful Wb-Nharz 79.
Lautf.: hüpnich, hübnich; außerdem: hp’nig Wb-Altm 87; h pendig a.a.O. 87; hpenich Wb-Nharz 79; hupnich BA-Ali.
Kaffsf n. ‘Kaffeesieb’ 1: vereinz. nwaltm., 2: GA-Bo, STE-Bad, WO-Zi, JE2-Scho, 3: WO-Mei, HA-Oh, 4: BE-Grö – jeff m moll dät Kaffesb ha JE2-Scho.
Lautf.: Káffsef HA-Oh; [káfzf] WO-Mei; [-zft] SA-Ah Zie, STE-Bad; [-zot] WO-Zi; Kaffeesieb BE-Grö, [káfzb] SA-Ku; [káfzft] GA-Bo; [kafzb] JE2-Scho; [kaw-] SA-Dä.
Kk-von-Klau TiN ‘Pirol’,  Pingstvgel, 2: WO-Zi.
Kneiper m. ‘Gastwirt’, vgl. Krger, 2: STE-Buch, WO-Zi, ZE-Bi Roß, 3: HA-NHa, Vk-Ask 90, QUE-GrSchie, BE-Gü He, 4: verstr. BE, Vk-Anhalta 60 (KÖ), Heese 21919,100 – … der Kneiper in de Schenke … a.a.O. 100.
Lautf.: Kneiper, [knaipr] ZE-Bi Roß, QUE-GrSchie, Wb-Be, Heese 21919,100; [knaipr]Vk-Ask 90, Vk-Anhalta 60 (KÖ); [gnaibr] verstr. BE; [knaep] WO-Zi; [knaep] STE-Buch; Nbf.: [knaipj] ZE-Roß.
malsch Adj. ‘üppig, kräftig gewachsen’, bes. von Nutzpflanzen, 2: STE-Je, WO-Zi, Mda-nwJe1a 72 (JE2-HSe), JE2-Scho, verstr. JE1, ZE-Li Roß, 3: verstr. w JE1, 4: Wb-Ak 109, Mda-Fuhne 160 (KÖ-Kle Ost Po, verbr. DE) – d Tornits (Runkelrübe) schtäit s malsch JE2-Scho; Donnerwetter, stehn eire Bohn malsch ZE-Roß.