nachtens Adv. ‘in der Nacht’, vgl. nachts, 2: Pohlmann 1905ff.,124 (OST-GrRo), STE-Grie, Mda-nwJe1a 49 (JE1-Scha), ZE-Roß Ste – de fartige Lienwand kummt nachtens in Kettel un an Daae up de Bleeke ZE-Ste.
Lautf., Gram.: nachtens; außerdem: [natns] urspr. Subst. im Gen. mit proklitischem Anschluss des bestimmten Art. im Gen., Mda-nwJe1a 49 (JE1-Scha).