Ossenzmer m. ‘Geschlechtsteil des Stiers’,  Psel, 3: HA-So, WA-See, BLA-Be Hü, 4: DE-Or.
Lautf.: Ossenziemer WA-See, BLA-Be Hü; -tiemer HA-So; Ochsenziemer DE-Or.