Moldenkorf m. dass. wie  Molde 2., 2: SA-HTr, GA-Fau.
Lautf.: Mollenkorf SA-HTr; [molnkrf] GA-Fau.
Mrptz(e) m.(?), f.(?) TiN ‘Schlammbeißer’,  Slammptzker, 1: SA-Brie, 2: GA-Fau.
Lautf., Gram.: Moorpiez GA-Fau; -pitz’n Pl. SA-Brie.
Nsgel (Genus?) dass. wie  Nslpe, 2: SA-Jee Vie, verstr. w OST, GA-Fau Sche, STE-Bu Döl.
Lautf.: Nahsö(ö)l SA-Jee, OST-Kal Kau; -söel STE-Döl; -säil OST-Ker; Nachsöl OST-Ra; Naosöl SA-Vie, OST-Dew Kal, GA-Sche; -soel OST-Ze, STE-Bu; [nzl] GA-Fau.
k allg. 1. Adv. – a. ‘ebenfalls, ebenso’ – dat geiht jo ok alles nich HA-Bo; Stölber (irdenes Gefäß) äöwer auk Pottdek’l GA-Fau; wrde, ich gomme  mid DE-Ca; d Aikatte (Eichhörnchen) nömmt de Nödd’n k JE2-Scho; De Kättkn möän klein Deerns ok all lin. Hausfr-Altm 1924,34 … an armes Luder warsche o, se hadde nichema an Mann jekricht … Wäschke 71913,49. – b. ‘außerdem, überdies’ – et rnt, wer t’ jifft ek noch Hgel HA-Oh. – c. ‘sogar’ – k nich en Pennij BLA-Brau. – d. ‘wirklich, in der Tat’ – Deatt dä (tat) he ouk mit grout’n Sprunk … Matthies 1903,20. – 2. Pt. – a. bestärkend, bekräftigend – ik danke ek felmls HA-Oh; dat is k man gt Wb-Nharz 136. – b. Verwunderung, Ärger ausdrückend – zum Deiwel awwer oo ZE-Roß; nee, awwer sauwat ok BA-Op. – c. in Fragesätzen Zweifel, Unsicherheit ausdrückend – kimet’e denn k? Wb-Nharz 136. – d. formelhaft als Anfügung an einen Gruß – jn Dach ek HA-Oh.
Lautf.: o(o)k, [k] vereinz. ö nwaltm., SA-Kal, verbr. ö/s Altm. n JE2 mbrdb. elbostf.; ek vereinz. w elbostf.; ouk SA-Bee Meh, verstr. sw Altm.; ek Mda-Ro; uok OSCH-Di; auk SA-Ku, verstr. w Altm. (außer sw); [eok] verbr. nwaltm.; auch Mda-Sti 31; [(u)] BE-Fr; a BA-Ha; ch ZE-Roß, Wb-Ak 122, Wb-Be; o(o), [] ZE-Roß, verbr. anhalt.
werfrt f. 1. ‘Furt durch einen Graben’,  Frt, 2: GA-Fau Le, 4: BA-Ha. – 2. ‘Stelle an einem Fluss, an der man mit einem Kahn übersetzen kann’ 4: Wb-Be.
Lautf.: Öwerfoahrt GA-Le; Äöwer- GA-Fau; Ewwerfahrt BA-Ha; [iwrfrt] Wb-Be.