Krmelkken m. ‘Streuselkuchen’ 2: GA-Lin, Hausfr-Altm 1927,44 (STE-Ber), STE-Kö, 3: HA-Va.
Lautf.: Krömelkok(e)n; außerdem: Kreimelkauken HA-Va.
Mler m. 1. ‘Handwerker, der etw. mit Farbe streicht’ 3: vereinz. elbostf., 4: Mda-Sti 45, vereinz. BE – de Malder sall kemen HA-Oh. – 2. ‘ Schellenober’, Spielkarte, 3: HA-Va.  Hillersleben.
Lautf.: Moaler, [mlr] HA-Va, Wb-Be, BE-Grö; Mlr BE-La; Moler BE-Dro; Malder, mlder vereinz. elbostf.; mlder Mda-Sti 45.
Msekatte f. 1. dass. wie  Mse 1., 1: Matthies 1912,22 (SA-Gie), 2: a.a.O. 5 (OST-Erx), ZE-Roß, 3: verstr. elbostf., 4: vereinz. omd. – Wiegenlied:Nu kumm moal her, min Miesekatt,
Du hest so lang kenn Frät’n heatt;
nu kumm moal her un fritt däi satt,
du lewe, lewe Miesekatt.
Matthies 1912,5 (OST-Erx);
Kinderreim:Miezekatte von Halberstadt
Bring doch unsen Kinneken watt,
watt sall eck’m denn man bringen,
een poar Schuh met Ringen,
een poar Schuh met Gold beschloahn,
da sall unse Kinneken opp danzen goahn.
WE-Re.
– 2. ‘trockener Schleim in den Augenwinkeln’,  KlterMiesekatte int Oge 3: HA-Va.
Lautf.: Misekatte verstr. elbostf.; Miesekatt Matthies 1912,5 (OST-Erx); Msekatze, [msekatse] Wb-Ak 114, Wb-Be; Miezekatte WE-Re; Mi(et)zekatze, [mtskats] ZE-Roß, Id-Queb 11, Mda-Sti 177, Vk-Anhalta 32; Dim.: Misekättgen Wb-We 89; -kättchen HA-Oh; mseketjen Wb-Nharz 127; Mietzekättken Matthies 1912,22 (SA-Gie).
Modderptz(e) f., m. 1. TiN – a. ‘Schlammbeißer’,  Slammptzker, 2: OST-Kau, verstr. mittlere/sö Altm., JE2-Fi Re Schl, JE1-Ho Mö Zi, 3: JE1-Gü, HA-AHa Hu, WA-GrGe. – b. ‘Gründling’ 2: STE-Kö, 3: HA-Alv. – c. ‘Stichling’ 2: JE2-HSe. – d. dass. wie  Modderkarausche, 2: JE2-Sy. – 2. ‘Kaulquappe’,  Klquappe, 3: WO-Ma, HA-Va.
Lautf., Gram.: Modderpie(t)ze JE2-Fi Schl; -pietz STE-Kö; -pits WO-Bu; -pie(t)zen Pl. STE-Ka Neue; -biezen Pl. OST-Kau; -pi(e)tsche JE2-HSe Re, JE1-Gü Ho Zi, vereinz. n elbostf.; -pietsch WA-GrGe; -pietschen Pl. JE2-Sy, HA-Hu; -peitsche JE1-Mö; [modpts] STE-Schi; Morrerpitz STE-Kre, -pits GA-Kä; -pi(e)tzen Pl. GA-Ho Trü; [morpts] SA-Chei Kal, OST-Meß, GA-Fau, vereinz. STE; [mol-] STE-Je; [-pt] WO-Zie; auf -e auslautende Formen f.; endungslose Formen f. oder m., m. belegt WA-GrGe.
werwecksch Adj. ‘schlaflos, über den Schlaf hinaus’ 2: vereinz. s Altm., 3: verstr. n elbostf., WE-Si, CA-We – hei is oberwecksch ‘er wälzt sich schlaflos hin und her’ HA-Va.
Lautf.: öwerwecksch vereinz. s Altm.; -wäksch GA-Wen; öberwecksch WE-Si; über- WO-Col; ower- vereinz. HA; ober- HA-Va; aober- WO-Eich; öbber- JE1-Pe; öbberwäcksch WO-Gu; -wächs HA-Alv; ewerwecksch CA-We; obber- WO-Ir Me, HA-Neu; ubber- HA-Hu; Nbf.: owerwaaksch Wb-Holzl 151.