Brammbne f. dass. wie  Bramme 4., 2: Mda-nwJe1b 74 (verstr. nw JE1), Mda-sJe1 27 (JE1-Zed).
Lautf.: [bramben].
krtschen Vb. 1. ‘krächzen’, vom Schrei der Krähe, 3: JE1-Gü Pe. – 2. ‘gackern’, vom Huhn,  kkeln, 2: Mda-nwJe1b 68 (JE1-HZi), Mda-sJe1 29 (JE1-Zed). – 3. ‘sehr laut und schrill sprechen’ 4: BLA-All.
Lautf.: [krtn] Mda-nwJe1b 68 (JE1-HZi); kroatschen JE1-Pe; [kratn] Mda-sJe1 29 (JE1-Zed); krotschen JE1-Gü; Nbf.: krätschen BLA-All.