Anmenge f., auch n. ‘Beimengung für das Viehfutter’,  Upmengsel, 2: OST-Ren, JE1-Scha, vereinz. s ZE, 3: HA-Eil, verstr. s elbostf., 4: BA-Gü, verbr. anhalt. – “I, das kenn’nmer nu doch nich jebrauchen, das jän mer de Schweine un de Kiehe inne Anmenge.“ Wäschke 41920,72; ... un wiese ’s Anmenge machen will, pladdertse sich’s heeße Wasser ewwere Beene. Heimatkalender-Be 1936,154.
Lautf.: Anmenge, [anme] OST-Ren, JE1-Scha, vereinz. ZE, HA-Eil, vereinz. s elbostf., BA-Gü, vereinz. w anhalt., verstr. DE; Aan-, Ahn- WE-La, BA-Ba, vereinz. anhalt.; Aon-, n-, [nme] CA-Ca, Wb-Ak 21, BE-Bo Ra; Amenge KÖ-Kö; Oa-, -, [me] Wb-Ak 21, verstr. w BE, KÖ-Cör We, DE-Ca; Anmänge DE-Ra; n- KÖ-Wei. – Gram.: n. belegt BA-Gü, vereinz. w BE, KÖ-Cör.
Holtdrümmel m. 1. ‘Holzklotz, der zu Brennholz zerkleinert wird’,  Klotz, 1: SA-HLa, 2: SA-Ra, OST-Ga, GA-Ip Mie, JE2-Gü. – 2. ‘klein gehacktes (Stück) Brennholz’,  Klwe(n), 2: OST-Ren.
Lautf.: Holtdrüml OST-Ga; -drümbl SA-Ra; -drümbo SA-HLa; -trümbel GA-Mie; -rümpel JE2-Gü; Holzdrümmel OST-Ren; -trümpel GA-Ip.
hübsch Adj. 1. ‘gut aussehend, attraktiv’ 2: SA-Sta, OST-Ren, GA-Jä, 3: HA-Oh, Sprw-Börde, WA-West, vereinz. s elbostf., 4: Mda-Sti 39, verstr. w/mittleres anhalt. – en hipsch jesichte Wb-Nharz 80; n’ hüpsches Mken HA-Oh; … an janz hebscher Bursche … Wä-schke 41910,4; Rda.: Sau! Dat is jo recht hipsch! iron. Äußerung der Verwunderung, Sprw-Börde. – 2. ‘beträchtlich, ziemlich’ 3: Wb-Nharz 80, 4: CA-Ak – en hipsches deil kartuffeln Wb-Nharz 80; hibsch jrs CA-Ak. – 3. Verstärkung einer Aufforderung, eines Wunsches, 3: HA-Oh, Wb-Nharz 80, CA-Fö – blf hüpsch jesunt! HA-Oh; Nu bliffste mal hübsch tehuse! CA-Fö. – 4. in der Verbdg.: hübsch mken ‘sich auf die Hinterbeine setzen und den Körper aufrecht halten’, vom Hund, 3: HA-Oh, Wb-Nharz 80, 4: Wb-Be.
Lautf., Gram.: hübsch SA-Sta, OST-Ren, GA-Jä, WA-West, CA-Fö, BE-La; hüpsch HA-Oh; hibsch QUE-GrSchie Hau, KÖ-Ed, [hib] CA-Ak; hipsch Sprw-Börde, Wb-Nharz 80, Mda-Sti 39, [hip] Wb-Be; hebsch Alt-Cöthen 63, KÖ-Kö; hebscher st. m. Nom. Sg. Wäschke 41910,4.
Klsett n. ‘Toilette’,  Aftritt, vgl. Kl, 2: OST-Ren, GA-Klin, STE-Ste, 3: BE-He, 4: BE-GrWi.
Lautf.: Klosett OST-Ren, GA-Klin, STE-Ste; [glozed] BE-GrWi He.
mürrisch Adj. ‘verdrießlich, unfreundlich’,  brummig, 1: SA-Mel, 2: OST-Ren, GA-Dee, 3: WO-Dru Je, WA-Un – mürrsch utseihn WO-Dru.
Lautf.: mürrisch SA-Mel, OST-Ren, WO-Je; mürrsch GA-Dee, WO-Dru; murrisch WA-Un.
Osse m. 1. ‘kastriertes junges männl. Rind’ 1: verbr. nwaltm., 2: verbr. nbrdb. n mbrdb., verstr. ZE, 3: verbr. elbostf., 4: verstr. omd. – d Osse het tw Höäna JE2-Scho; dai Oss wrd anschpannt tum Treckng SA-Dä; Rda.: dumm w’n Osse HA-Oh; stiert wie so’n Osse Vk-Harz 3,46; brüllt as’n Os ‘weint laut und heftig’ SA-Ben; sau grde, w de Osse pisset Bemerkung, wenn jmd. in Schlängellinie geht, HA-Oh; de hat sau veel Gefühl als wenn’n Ossen in’t Höörn knippt HA-No; da steit de Osse an Brge ‘jmd. ist völlig ratlos’ WE-Be; dor schdd d, w dor Ogse forsch naie Dor dass., DE-Ca; witt woll’n Ochsen brot’n Bemerkung, wenn jmd. ein zu großes Feuer unterhält, BA-Ha; Hü’! Ossen, dremmelt ju nich, sä de Köster to dänn een’n Ossen, dänn’r vör’t Plog har. Bewohner-Altm 1,354; Sprw.: en Ossen un’n Feuer (Fuhre) Mess sall’n ut’n Wä gn WE-Be; Ful Ossen leg’n sick nich gärn henn, de gröwwelt (graut) vör’t Upstaohn. Bewohner-Altm 1,354; wat kann man von’n Ossen völangen as en Stück Rindfleesch von einem groben, ungehobelten Menschen, OST-Möl; wär kann’n Ossen dat Bölken vorwehr’n HA-No; Wat weet de Os van’t Jöck, wenn’r nich treckt hät. Bewohner-Altm 1,354; wer keinen Ossen hat, dne kann kein det gn HA-Oh; wat de Osse innen Buke hat, hilpet mittrecken WA-Hak; In’n Oss hört (gehört) Str in’n Brn hörn Röwen (Rüben). Wb-Altm 269; ‘s word mannijer Okse jeschlacht, w mor kn Vart’l von krt ‘von vielen Dingen hört man nichts, bekommt man nichts ab’ Wb-Ak 123; Rätsel: wievöl Ossen werden im Jahr geborn? – garkein! SA-Gü; wo hat de Oss d’ meist Flesch? – twüschen Kopp un Swanz. STE-Wa; Reim:Dän Ochsen jifft dat Woat’r Kraft,
Dän Jüngling Bair un Räb’nsaft;
Drum, Freundchen, drinke Bair un Wien,
De Deuw’l wollt’e Ochse sien.
Lieder-Ma Nr. 695 (WA-Eg).
Btling Bulle Jungosse Landosse Ossenkalf Str. – 2. ‘Zuchtstier’,  Bulle, 2: SA-Jeg, OST-Ren, GA-Jä, JE1-Scha Stei, ZE-Wö, 3: HA-Uhr, vereinz. s elbostf., 4: BLA-Sti. – 3. ‘dummer, begriffsstutziger Mensch’, Schimpfwort,  Dussel, 2: ZE-Roß, 3: HA-Bee Oh, 4: Wb-Ak 123, Wb-Be, DE-Ca – bass uff d Ogse, w de hinlfsd DE-Ca.
Lautf.: Osse, [os] verstr. s Altm., vereinz. n JE2, verbr. mittleres/s JE2 JE1, verstr. n ZE, ZE-Stre, verbr. elbostf. (außer CA), Mda-Sti 14; Oss, [os] verbr. nwaltm. n/mittlere Altm., JE2-Neu Reh, Wb-We 96; Osso OST-Pe; [s] GA-Da, JE2-Par; [s] SA-Rist, Mda-Ar 29; Ochse, [oks] OST-Ar Ren, vereinz. n GA, JE2-Jer, vereinz. w JE1, JE1-Zie, verstr. s ZE, BA-Rie, verbr. n CA, verstr. omd.; Ochsen Dat. Sg. Lieder-Ma Nr. 695 (WO-Ol); [ogs] verstr. BE, Mda-Fuhne 35 (DE-Ca). Zuss.: zu 1.: Hand-, Jung-, Land-, Lnigen-, Ln-, Mast-; zu 3.: Heu-, Hrn-, Meisterochse.