Müllschüppe f. ‘kleine Handschaufel für zusammengefegten Schmutz’,  Krbleck, 1: SA-Le, 2: SA-Rie Vi, OST-Wal, vereinz. JE2, JE1-Zie.
Lautf.: Müllschüpp SA-Rie Vi, JE2-Wa; -schippe JE2-Be Ve, JE1-Zie; -schipp SA-Le, OST-Wal; Mullschipp JE2-Nka; Möllschüppe JE2-Mi; -schippe JE2-Schl.
ftkken m. ‘mit Obst belegter Kuchen’ 2: OST-Wal, GA-Kak, JE2-Neu, 3: WE-Heu.
Lautf.: O(o)ftkoken OST-Wal, GA-Kak, JE2-Neu; Obetkauken WE-Heu.