Mutzppe f. dass. wie  Mutz(e) 1., 2: OST-Kal, 3: BLA-Tr, QUE-Ga.
Lautf.: Mutzpiepe BLA-Tr, QUE-Ga; -piep OST-Kal.
Nharkels n. ‘zusammengeharkte Getreidereste’,  Ress, 1: SA-Han, 3: HA-Oh, BLA-Tr.
Lautf.: Nharkels HA-Oh, BLA-Tr; Nhäkas SA-Han.