1Grämpel m. 1. ‘finster, unfreundlich aussehender Mensch’ 2: SA-Bu, 3: HA-Eil, Id-Quea 155. – 2. ‘alter Mann’ – de ole Grempel 3: Wb-Holzl 97 (HA-Eil).
Lautf.: Grämpel SA-Bu; Grempel Wb-Holzl 97 (HA-Eil), HA-Eil; grampel Id-Quea 155.
Hackklock m. ‘großer Holzklotz, auf dem Holz gespalten wird’,  Hackeklotz, 1: verstr. nwaltm., 2: SA-Bu.
Knutte(n) m. 1. ‘Knoten’ 2: Wb-Altm 111, SA-Bu HTr, Mda-nwJe1b 71 (JE2-HSe), JE2-Scho, Mda-nwJe1b 71 (verstr. nw JE1), verstr. ZE, 3: verstr. w JE1 w/s elbostf., 4: vereinz. omd. – in’n Knutten binn’n HA-Oh; Mache m an Knutt’n inne Kreiselpeitsche! Wb-Ak 94; Rda.: d sit de knutte ‘da liegt die Schwierigkeit’ Wb-Nharz 103; Reim: unn wenn dat soll sau wieder gohn, mok ek noch en Knitten in Hosenbn QUE-Di. – 2. ‘Samenkapsel des Flachses’ 2: OST-Sta, Bauernwelt-Ze (ZE-Ser), 3: OSCH-Schl. – 3. ‘Pustel im Gesicht’,  1Pickel, 1: SA-Han. – 4a. dass. wie  Knst 7c., 3: Id-Queb 5, 4: DE-Ca. – 4b. ‘roher, ungebildeter Mensch’ 2: STE-Wa.
Lautf., Gram.: Knutt(e)n, Knutt’n, [knut()n] Wb-Altm 111, SA-Bu, verstr. w/s elbostf., vereinz. omd.; Knutt(e)n Pl. Bauernwelt-Ze (ZE-Ser), OSCH-Schl; [knudn] WA-Neu; [gnudn] DE-Ca; Knutte, [knutt] Mda-War 26, Id-Eilsa 73, Wb-Nharz 103; [knut] verstr. n/w JE1; Knütt’n SA-HTr; [knotn] ZE-Roß; Knot(t)eSTE-Wa, Vk-Ask 375; Knott, [knot] OST-Sta, JE2-Scho, Mda-nwJe1b 71 (JE1-Dre GrLüb Re), verstr. ZE; Knött SA-Han; Knetten Bauernwelt-Ze (ZE-Ser); Knittn QUE-Di. Zuss.: zu 1.: Hren-, Krz-, Lgen-.