Dnstbolten m. dass. wie  Dnstmken, scherzh., 1: ADVk Nr. 238e (SA-Ke), 2: a.a.O. 238e (STE-Arne, vereinz. JE2), 3: a.a.O. 238e (vereinz. elbostf.), 4: Spr-Anhalt 175.
Lautf.: Dienstbolten JE2-Sa; sonst: -bolzen.
Meck-Meck m. ‘Schneider’, scherzh.,  Snder, 1: ADVk Nr. 238a (SA-Ke), 2: a.a.O. Nr. 238a (OST-Katt, STE-Ho, JE2-Fi Re Schön), 3: a.a.O. Nr. 238a (verstr. elbostf.).
Lautf.: Meck-Meck; außerdem: Mäck-Mäck ADVk Nr. 238a (JE2-Re); Mäk a.a.O. Nr. 238a (QUE-Que).