Hsslachter m. ‘jmd., der Hausschlachtungen vornimmt’ 1: SA-Roh, 2: SA-Neu, OST-Po, ZE-Roß, 3: vereinz. elbostf., 4: Wb-Be, Heese 21919,89.
Lautf.: Husslachter WO-Dru; -schlachter SA-Roh; [hslatr] QUE-Hau; Hsslechter SA-Neu, HA-Oh; Husslächter Klaus 1936,7, Wedde 1938,85; -schlächter OST-Po, WE-Dar, [hsltr] HA-Uep; Hausschlächter ZE-Roß, QUE-West, Heese 21919,89, [hausletr] Wb-Be.
Mnkken m. ‘mit Mohn gebackener oder bestreuter Kuchen’ 2: SA-Neu, JE2-Neu, 3: HA-Bee Oh, Wb-We 86, 4: Wb-Ak 116, Wb-Be.
Lautf.: Mnkauk(e)n SA-Neu, HA-Bee Oh, Wb-We 86; Mohnkuchen JE2-Neu, Mn- Wb-Ak 116; [mntkn] Wb-Be.