Klappertasche f. dass. wie  Klapperkrt, 3: CA-Fe, 4: CA-Schw.
Lsesolte NeckN für den ON Salzelmen, 3: CA-Fe.
Mummelkter m. 1. dass. wie  Mummekter, 3: Mda-Ma 77 (CA-Fe). – 2. ein Versteckspiel, 2: JE2-Gü.
Lautf.: Mummelkater JE2-Gü; [mumlktr] Mda-Ma 77 (CA-Fe).